18.04.2018

Rapport foreslår mere magtanvendelse

En længe ventet rapport fra Børne- og Socialministeriet lægger op til markante ændringer i medarbejderes mulighed for at bruge magt over for beboere i botilbud.

Af Thomas Gruber, politisk konsulent i LEV

Som vi omtalte i forrige LEV Blad, har en arbejdsgruppe under Børne- og Socialministeriet arbejdet på en rapport med anbefalinger til ændring af servicelovens regler om magtanvendelse over for voksne. Rapporten var meget forsinket, og i bladet kunne vi således kun give de overordnede linjer, som de er fremkommet i forbindelse med den referencegruppe, som LEV har været repræsenteret i. Men kort før dette blads deadline offentliggjorde ministeriet endelig sin rapport.

Rapportens anbefalinger er helt på linje med de overordnede linjer, vi præsenterede i det forrige blad. Og det er alt andet end små justeringer, som ministeriets arbejdsgruppe lægger op til. De foreslåede regelændringer vil få gennemgribende betydning for mange tusind voksne med udviklingshæmning. Rapportens anbefalinger er omfattende, men linjen er entydig. Forslagene peger alle i retning af at give medarbejderne i botilbud på handicapområdet og plejetilbud på ældreområdet udvidet adgang til anvendelse af magt overfor beboerne.

Mindre registrering af brug af magt
Helt overordnet foreslås det, at loven ændres sådan, at handlinger, som i dag betragtes som magtanvendelse, fremover skal defineres som et led i omsorgen. Personalet skal ifølge rapporten kunne foretage ”fysisk guidning (…) når det vurderes at være nødvendigt af hensyn til botilbuddets eller plejecentrets ansvar for at varetage den daglige omsorg eller hensyn til tryghed og trivsel på botilbuddet eller plejecentret. Hvis borgeren ikke gør aktivt modstand, vil det således ikke være magtanvendelse.

Konsekvensen af denne langt lempeligere definition af, hvad der er magtanvendelse, medfører, at langt færre indgreb over for mennesker med udviklingshæmning vil skulle registreres og indberettes af personalet og ledelsen i botilbud mv. Det man kunne kalde ’en fast hånd’ over for en beboer i et botilbud, skal således ifølge ministeriet være et mere ’naturligt element’ i pædagogens værktøjskasse.

Ved modtagelsen af Børne- og Socialministeriets rapport udtrykte LEVs landsformand, Anni Sørensen, derfor også stor bekymring for det forebyggende arbejde. ”Jeg kan ikke få øje på behovet for at skubbe relationen mellem personale og beboere i den retning.” udtalte hun blandt andet.

En lempelse af kriterierne for, hvad der er magtanvendelse – og hvad der ikke er – vil få store konsekvenser for den registrering og indberetning af magtanvendelse, som i dag er et krav i loven. Registreringerne er helt afgørende for den læring i personalegruppen, som er afgørende for at forebygge og modvirke brugen af magt.

Risiko for mere hårdhændet kultur
Blandt de øvrige forslag i rapporten er, at det skal være muligt for personalet at anvende 'fysisk guidning' og fastholdelse for at sikre opretholdelsen af en husorden. Hvor det i dag udelukkende er tilladt at anvende fysisk magt for at forhindre, at en borger gør skade på sig selv eller andre, så foreslås det, at personalet fremadrettet skal kunne ”… anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, (…) hvis borgeren generer, udøver chikane eller skaber utryghed overfor andre beboere, personalet eller andre, der opholder sig i det pågældende tilbud.”

Dette vil være en ganske markant ændring, og der er en oplagt risiko for, at man kommer til at fremelske en mere hårdhændet kultur i botilbud mv.

En lettere adgang for kommunerne til at flytte mennesker med udviklingshæmning og andre handicap er også en del af anbefalingerne i ministeriets rapport. Her er tale om regler, som skal gøre det muligt at anvende klausuler i lejekontrakter, sådan at en kommune kan flytte en beboer, hvis kommunen synes det er mest hensigtsmæssigt. Desuden ønsker man at lempe kriterierne for det, som kaldes flytning uden samtykke. Kommunen skal ikke længere indstille en flytning uden samtykke til Statsforvaltningen, men skal kunne træffe beslutningen på egen hånd. En markant retssikkerheds-svækkelse, som LEV har kritiseret udspillet for.

Endelig lægger rapporten op til en udvidet brug af velfærdsteknologiske løsninger, herunder overvågning. Disse teknologiske løsninger kan være relevante at undersøge mulighederne i, og LEV har da også forholdt sig åbent over for drøftelse af disse elementer.

Du kan læse mere om LEVs synspunkter i ministeriets rapport på LEVs hjemmeside – lev.dk. Her kan du også finde direkte link til Børne- og Socialministeriets rapport.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 2 2018