Farlig ferie.jpg 21.06.2018

Farlig ferie

En rejseforsikring dækker ikke risikoen for kæmpe ekstraregninger ved tilkøbt socialpædagogisk ledsagelse ved et ferieophold i udlandet. Bliver du alvorligt syg eller kommer til skade under en udlandsferie, kan det derfor blive en rigtig dyr omgang. LEVs landsformand opfordrer børne- og socialministeren til at finde en løsning, der skaber tryghed

Af Thomas Gruber, politisk konsulent i LEV

Du må ’ta chancen’, hvis du planlægger en ferie i udlandet med tilkøbt socialpædagogisk ledsagelse. Det må være den korte konklusion oven på en række svar fra børne- og socialminister Mai Mercado om forholdene, når man medtager tilkøbt ledsagelse i udlandet.

Hvis du bliver syg under rejsen og må forlænge opholdet med for eksempel 14 dage på grund af en hospitalsindlæggelse, ja, så står du selv med ekstraregningen til personalets løn. Din rejseforsikring dækker ikke, og botilbuddet er heller ikke forpligtede til at gøre det, mener børne- og socialministeren. Der er nemlig ikke hjemmel i Tilkøbsloven, som trådte i kraft ved årsskiftet, til at kommunen eller botilbuddet kan afholde udgifterne, forklarer Mai Mercado i svaret:

”Der er ikke hjemmel i lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie for kommunen eller borgerens døgntilbud til at afholde ekstraudgifter til personalets løn m.v. i det tilfælde, hvor rejsen trækker ud som følge af borgerens sygdom eller indlæggelse. Borgeren vil således selv skulle afholde sådanne ekstra udgifter, medmindre borgeren har tegnet en privat rejseforsikring, der yder forsikringsdækning i sådanne situationer. Det vil bero på en konkret fortolkning af en eventuel forsikringsaftale, hvorvidt der er forsikringsdækning.”

Personalets løn ikke dækket af forsikring
Kommune og botilbud kan altså ikke dække ekstraudgifterne, men man kan ifølge ministeren håbe på, at ens private rejseforsikring dækker, hvis uheldet skulle være ude. Det er der imidlertid ikke meget, som tyder på, at en almindelig rejseforsikring vil gøre. LEV har spurgt i brancheforeningen Forsikring og Pension og hos det mest specialiserede rejseforsikringsselskab, Europæiske, og her er svaret bekymrende.

En del almindelige rejseforsikringer vil formentlig dække de tilkøbte ledsageres opholds- og rejseudgifter i forbindelse med en eventuel indlæggelse. Her er princippet det samme som ved andre ledsagere, for eksempel ægtefælle eller anden familie, som er med på rejsen.

Men hverken Forsikring og Pension eller Europæiske mener, at en rejseforsikring vil dække det tilkøbte personales løn i forbindelse med en forlængelse af rejsen. Muligheden for at tegne en særlig forsikring, der dækker personalets løn i sådanne situationer, kan naturligvis aldrig udelukkes, men ifølge Europæiske vil det blive endog meget dyrt, da man har svært ved at vurdere risikoen i forbindelse med en sådan forsikring.

Ingen øvre beløbsgrænse
I det spørgsmål, som børne- og socialminister Mai Mercado blev stillet, spørges der også til, om der er en øvre grænse (beløbs- eller tidsmæssigt) for borgerens afholdelse af ekstraudgifter til tilkøbt ledsagelse i forbindelse med for eksempel en indlæggelse i udlandet under en ferierejse. Det undlader ministeren at svare direkte på, og derfor må man formode, at en sådan grænse ikke eksisterer.

Dermed befinder mennesker med udviklingshæmning, som tilkøber socialpædagogisk ledsagelse under en udlandsferie, sig i en sårbar og risikofyldt situation. Måske er det lykkedes at skrabe de 10 eller 15.000 kroner sammen til ferieledsagelsen til Mallorca, men hvis uheldet er ude under ferien, kan regningen nemt blive langt mere end fordoblet. Og du har reelt ingen mulighed for at forsikre dig mod denne situation.

Man kan ikke udelukke, at botilbuddets forsikring vil kunne dække i tilfælde af borgerens indlæggelse under en udlandsferie. Men det er højest usikkert, og ligesom med borgerens egen rejseforsikring vil der formentlig skulle tilføjes nogle særlige vilkår (og dermed pris) i forsikringen.

Det offentlige må træde til
LEVs landsformand, Anni Sørensen, mener, det er en problematisk situation, som mennesker med udviklingshæmning er sat i.

- I LEV har vi været skeptiske over for tilkøbsloven fra starten. Men nu er den her, og så må det foregå på betryggende vilkår for borgerne. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at tilkøbsloven sætter folk i en situation, hvor de kan ende med at blive helt ruinerede, hvis uheldet skulle være ude i forbindelse med en tur til Mallorca eller tilsvarende.

- Jeg opfordrer børne- og socialministeren – og de partier, som var bag aftalen om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse – til at finde en løsning, som skaber tryghed for mennesker, der i god tro har tilkøbt ledsagelse, men ender med kæmperegninger for at få den nødvendige støtte under en hospitalsindlæggelse i udlandet. Det må være det offentliges ansvar at dække i sådanne tilfælde, siger Anni Sørensen.

 

Boks

Tilkøbsloven

Tilkøbsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Loven gør det lovligt for botilbud for mennesker med handicap at sælge socialpædagogisk ledsagelse til sine beboere. LEV var modstandere af tilkøbsloven – først og fremmest fordi tilkøbsmuligheden risikerer at undergrave kommunernes forpligtelse til at yde den nødvendige ledsagelse. Dermed bliver der ikke tale om tilkøb, men reelt om brugerbetaling, hvilket især vil ramme unge med udviklingshæmning, som sjældent har luft i det månedlige rådighedsbeløb. Du kan læse mere om tilkøbsloven på lev.dk. Her finder du blandt andet en gennemgang af en række forhold, som du skal være særligt opmærksom på, hvis du ønsker at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med en ferie.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 4 2018

 

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden