Simon Kollerup-foto-keld-navntoft.jpg 11.12.2020

Minister: Vil se på, om udsatte borgere kan hente kontanter på kommunen

Vi har bedt erhvervsminister Simon Kollerup forholde sig til, hvordan han og regeringen vil sikre, at mennesker med udviklingshandicap ikke efterlades uden muligheder for at kunne råde over deres egen økonomi.

Af Arne Ditlevsen og Hans Andersen

SPØRGSMÅLENE TILMINISTEREN VAR:
Mange banker lukker deres filialer, og mange filialer luk­ker for kassebetjening med kontanter. I Lev oplever vi, at dette skaber store proble­mer for borgere, der ikke kan håndtere en pinkode, og som har en meget konkret pengeforståelse. Hvilke tiltag vil ministeren foretage for, at dis­se borgere stadig har mulig­hed for at komme i besiddelse af kontanter, så de fortsat selv kan håndtere deres daglige økonomi?

Kontantreglen står foran en revision. Kunne ministeren forestille sig, at revisionen kunne beskytte mennesker med udviklingshandicap bedre og for eksempel pålægge bankerne at sik­re adgang til, at de berørte borgere kan hæve kontan­ter på egen hånd? Eller har ministeren andre mulige løsninger, som for eksempel mulighed for at hæve kon­tanter i Borgerservice eller lignende?

Hertil har erhvervsminister Simon Kollerup svaret:
“Danmark er i høj grad et digitaliseret samfund, hvor de fleste af os helt naturligt bruger betalingskort eller betaler trådløst med mobiltelefonen. Men jeg tror, at det er vigtigt at huske på, at der er menne­sker, som stadig har et behov for at kunne betale med kontanter. Det er for eksempel mennesker med udviklingshandicap, ældre og udsatte borgere, som af den ene eller anden grund ikke har de samme mulighe­der eller ikke føler sig trygge ved de digitale løsninger. Den digitale udvikling gør mange ting lettere, men vi må vi ikke tabe dem på gulvet, som ikke har mulighed for at følge med.

Hvad der konkret skal ligge i revisionen af kontantreglen er ikke lagt fast endnu. Men jeg ved, at Finans Danmark og KL un­der nedlukningen i foråret fandt en løsning, så udsatte borgere kunne hente kontanter på kommunen. Jeg vil bede mit ministeri­um se på, om man kan trække på tidligere erfaringer og finde en løsning.”

Lev om digitaliseringen
”Der er mange samfundsgevinster ved digitaliseringen. Både i det offentlige og i bankerne sparer man mange penge på den udvikling. Men det er ikke rimeligt, at de rationaliseringer sker på bekostning af blandt andet mennesker med udviklings­handicap. Nogle af de sparede millioner burde investeres i at sikre bedre løsninger for dem, som ikke kan klare sig uden kon­tanter,” udtaler Levs landsformand Anni Sørensen.

En mulig løsning kunne være, at ikke-digitale kunne hæve kontanter i Borger­service, når nu bankerne lukker kasserne. Men det kræver også, at man bevarer kontantreglen, så borgerne stadig kan be­tale med kontanter – og at man håndhæver reglen og sikrer, at den rent faktisk bliver overholdt.

Også køb og optankning af pendlerkort, Rejsekort og anden rejsehjemmel til offent­lig transport med kontanter kunne flyttes til Borgerservice, da de betjente salgssteder lukker mange steder.

Og der kan på sigt være andre områder, som Borgerservice kunne ’hjemtage’ for at sikre tilgængeligheden. Man kunne eventu­elt lade fritagelse for Digital Post og Digital Selvbetjening være forudsætningen for, at en borger måtte benytte disse løsninger i Borgerservice.

Artiklen blev bragt i Lev Magasinet nr. 8 2020