Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lev gennem 70 år

Lev blev stiftet den 20. januar 1952 af en gruppe forældre, der var utilfredse med forholdene på datidens anstalter. Siden er der sket meget.

NYHED

1951

Den 24. oktober stifter en lille gruppe forældre forældreforeningen Kellers Minde, der bliver forløberen for Lev.

1952

Lev stiftes den 20. januar i Odd-Fellow Palæet i København som Kellers Minde, Landsforeningen for Evnesvages Vel. Få måneder efter stiftelsen fik foreningen sæde i det daværende ”åndssvagenævn”.

1953

30. november runder Lev 2.000 medlemmer.

1956

I november måned køber Lev Granbohus ved Fredensborg for at indrette aflastningshjem. Institutionen indvies og tages i brug to år senere.

1959

Ny åndssvagelov. Lev har stor indflydelse på udformningen af den nye lov. 

1960'erne

Lev har plads i bestyrelsen for Statens Åndssvageforsorg og samarbejdet med forsorgen styrkes bl.a. via forsorgschef Niels Erik Bank-Mikkelsen. Det politiske arbejde går i høj grad ud på at sikre midler til understøttelse af intentionerne i den nye åndssvagelov.

1963

Lev starter ”operation pensionat”, dvs. bygning af små institutioner med 12-24 pladser, ofte i mindre enheder og med eneværelser.

1970

Socialreform, der betyder nedlæggelse af Statens Åndssvageforsorg som selvstændig enhed og oprettelse af en socialstyrelse. Lev får sæde i en række nye vejledende råd, både på landsplan og lokalt.

Med Spaniensgadekollegiet og Højskolen i Spaniensgade viser Lev nye veje og muligheder.

1976

Nybyggeriet ”Irlandsvej” på Amager til 300 ’klienter’ med multiple funktionsnedsættelser skaber stor debat – også internt i Lev, især pga. størrelsen.

1980

Forsorgen bliver udlagt til amterne og som en følge deraf går Lev fra centerkredse til amtskredse.

På initiativ fra Lev bliver der i Storstrøms Amt nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for oprettelse og drift af boenheder, der ikke er institutioner. Dette bliver første spadestik til de kommende års mange bofællesskaber.

1984

Levs internationale arbejde starter for alvor op med etableringen af en skole i Bangladesh.

1985

”Operation bofællesskab” starter efter at Lev har skabt det lovmæssige grundlag herfor i bistandslovens §68.

1987

I august afholdes verdens første kultur-konference for mennesker med udviklingshandicap i Danmark. Lev er igangsætter og sponsor.

1996

I 1996 påtager Lev sig en aktiv rolle med forsikringsformidling i form af Handi Forsikring. Analyser har vist, at mange handicappede bliver diskrimineret på forsikringsområdet. Således er det kun de færreste, der kan tegne en ulykkesforsikring eller en ansvarsforsikring.

2000

På Levs repræsentantskabsmøde besluttes det at give plads til de tilsluttede foreninger i hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

2006

STU’en – den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse til bl.a. unge med udviklingshandicap - bliver en realitet 6. juni 2007 efter mange års ihærdigt arbejde fra Levs side.

2007

Kommunalreformen betyder bl.a. flytning af handicapområdet fra amterne til kommunerne. Lev følger efter og danner kommunekredse i stedet for de tidligere amtskredse.

2009

Levs beskæftigelsesindsats, KLAPjob, starter. I første omgang et STU-projekt og kun vest for Storebælt.

2010'erne

Nye politiske vinde: Efter mange år med positiv udvikling kæmper Lev nu pludselig mod forringelser og ikke for forbedringer, fx.:

  • Servicelovsrevision med anslag mod rettigheder til dagligt miljøskifte
  • Revision af magtanvendelsesregler, herunder angreb på retten til eget hjem
  • Brugerbetaling på kernevelfærd, ledsagelse på ferie

2021

Januar måned runder KLAPjob 4.000 skabte skånejob.

2022

Lev fylder 70 år den 20.  januar.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.