mai-mercado-fotograf-flemming-leitorp_web.jpg Foto: Flemming Leitorp 22.09.2017

Godt med diskriminationsforbud, men det er alt for hullet

LEV har sendt sit høringssvar til regeringens forslag om en ny lov, der forbyder diskrimination af mennesker med handicap. Høringssvaret anerkender initiativet, men kritiserer samtidig, at beskyttelsen mod diskrimination er alt for svag. Myndigheder og virksomheder kan nemt omgå diskriminationsforbuddet med dårligt underbyggede ”vurderinger”, skriver LEV blandt andet.

LEV indleder sit høringssvar med en anerkendelse af det positive signal, som lovforslaget er udtryk for:  

”LEV ønsker (…) at udtrykke anerkendelse af regeringens initiativ med fremsættelsen af lovforslaget. Den hidtidige situation, hvor der i Danmark alene har været et lovfæstet forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap på arbejdsmarkedet, er uacceptabelt. Nærværende lovforslag er således et skridt i den rigtige retning.”

Men trods anerkendelsen er LEVs høringssvar kendetegnet ved en del skuffelse over den konkrete udformning af lovforslaget. Især de betydelige undtagelser, som forslaget er forsynet med.

Skuffelser
Da børne- og socialminister Mai Mercado lancerede sine planer om en ny antidiskriminations lov tilbage i februar 2017, var der begejstring fra flere sider. Nu skulle det være forbudt at diskriminere mennesker med handicap. Efter høringen på det konkrete udkast til loven er flere organisationer tydeligvis skuffede.

I et indlæg i Altinget.dk (19.9.) skriver ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder, Maria Ventegodt Liisberg eksempelvis, at loven risikerer at blive et ”slag i luften”, fordi det ikke indeholder nogen pligt til at yde tilpasning i rimeligt omfang for de særlige behov, som personer med handicap måtte have.

Denne kritik findes også i LEVs høringssvar, som konstaterer, at det er ”helt uforståeligt, at en anti-diskriminationslov ikke indeholder en sådan pligt. LEV anerkender, at en pligt til rimelig tilpasning og tilgængelighed vil kræve en fortolkning af, hvordan en uforholdsmæssig stor eller unødvendig byrde skal forstås i en dansk sammenhæng. Men en sådan fortolkning burde kunne indarbejdes i lovforslaget således, at loven reelt kan understøtte gradvise fremskridt i nedbrydningen af barrierer for mennesker med handicaps aktive og lige deltagelse i samfundet.”

LEV: Alt for nemt at komme uden om diskriminationsforbud
Men LEVs høringssvar lægger mere vægt på et andet af lovforslagets svagheder nemlig en paragraf, som bekriver undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling af mennesker med handicap.

Det fremgår nemlig af forslagets § 7, at diskrimination af mennesker med handicap er lovligt, når det ”objektivt begrundet i et sagligt formål, er nødvendigt for at opnå formålet, og der er et rimeligt forhold mellem det ønskede mål, og hvor indgribende forskelsbehandlingen er for den eller de, som bliver stillet dårligere.”

Her konstaterer LEV i sit høringssvar, ”at forslagets udlægning af de hensyn, som kan retfærdiggøre diskrimination af mennesker med handicap, giver endog meget vide rammer for fravigelse af forbuddet mod forskelsbehandling. Dette bidrager til en markant udvanding af forslagets overordnede formål, idet virksomheder og myndigheder i en lang række tilfælde vil kunne påberåbe sig, at der er foretaget vurderinger af et formåls saglighed og proportionalitet samt, at formålet ikke vil kunne opnås på anden måde end ved diskrimination af mennesker med handicap.”

Til illustration af denne problematik henviser LEV til økonomiaftalen 2018 mellem regeringen og KL, som indeholder et ønske om at give kommunerne mulighed for at indsætte en særlig klausul i lejekontrakter eller boligdokumenter for mennesker i botilbud. I et nyere svar til Folketinget har børne- og socialministeren nemlig forklaret, at den åbenlyse diskrimination, som her finder sted, er rimelig. Og det sker netop med henvisning til, at diskriminationen af mennesker med handicap i botilbud har et sagligt formål, at det er nødvendigt for at opnå dette formål samt, at der er et rimeligt forhold mellem det ønskede formål og graden af, hvor indgribende forskelsbehandlingen er for de, som bliver stillet dårligere.

I høringssvaret konkluderer LEV, at ”dette eksempel viser efter LEVs opfattelse, at nærværende lovforslags undtagelsesbestemmelse i § 7 reelt giver myndigheder og virksomheder nærmest uindskrænkede muligheder for at ”vurdere”, at forbuddet mod forskelsbehandling kan fraviges.”

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap