shutterstock_419511598.jpg Foto: Shutterstock 15.02.2018

Hvad ved vi om ministeriets planer?

Børne- og socialministeriet anbefaler efter alt at dømme, at reglerne om magtanvendelse over for voksne skal lempes. Personalets muligheder for at foretage indgreb og anden magtanvendelse skal udvides, retssikkerheden for borgeren skal forringes, og så skal det være lettere for kommunerne at flytte mennesker med udviklingshæmning fra deres hjem.

Af Thomas Gruber, politisk konsulent i LEV

De endelige forslag kendes ikke endnu. Meldingen er, at Børne- og socialministeriet vil offentliggøre en rapport med forslagene i begyndelsen af februar. Det er desværre efter dette blads deadline, men måske inden det når din postkasse.

Alligevel kan vi sige en hel del om, hvordan anbefalingerne om ændring af magtanvendelsesreglerne kommer til at se ud. LEV har været repræsenteret i en såkaldt referencegruppe til ministeriets arbejde med ændringen af magtanvendelsesreglerne og kender herigennem til de forslag, som er på tegnebrættet. I kort form er der følgende hovedelementer:

  • Ændring af ’balancen’ i retning af borgerens behov for omsorg, værdighed og sikkerhed. Mindre fokus på retten til selvbestemmelse.
  • Personalet skal kunne foretage flere indgreb i borgerens selvbestemmelsesret for at sikre borgerens behov for omsorg - for eksempel fysisk guidning, hygiejnesituationer.
  • Fastholdelse i hygiejnesituationer skal i en række tilfælde ophøre med at være defineret som magtanvendelse.
  • Personalet skal kunne fastholde eller føre en beboer til et andet opholdsrum, hvis borgeren generer, udøver chikane eller skaber utryghed overfor andre beboere eller personalet.
  • En kommune skal kunne flytte (re-visitere) en botilbudsbeboer til en ny bolig, hvis borgerens plejebehov betydeligt forværres eller forbedres, og det skal være nemmere at flytte borgere, der ikke kan give samtykke.
  • Der skal være færre registreringer og indberetning af magtanvendelse, eksempelvis når det handler om hygiejnesituationer.
  • GPS og andre velfærdsteknologiske redskaber skal ses som redskaber til at sikre borgerens behov for omsorg, værdighed og sikkerhed og understøtte borgerens bevægelsesfrihed fremfor magtindgreb.

Som det fremgår, er det tilsyneladende flere markante og principielle ændringer, der lægges op til. Og den overordnede tendens er, at personalet skal have udvidede beføjelser til at foretage indgreb og foretage magtanvendelse. Forslaget om at gøre det nemmere for kommunerne at flytte en botilbudsbeboer fra sit hjem til et andet botilbud har i øvrigt sit udspring i økonomiaftalen 2018 mellem regeringen og KL. Dette element har vi tidligere beskrevet her i bladet.

LEV har som nævnt deltaget i drøftelserne i en referencegruppe i Børne- og socialministeriet om de påtænkte regelændringer. Her har vi udtrykt stor bekymring over linjen i forslagene – ikke mindst fordi vi vurderer, at mange af de lempelser, der lægges op til, vil skade det forebyggende pædagogiske arbejde, som skal forhindre eller reducere personalets brug af magt. LEVs bekymring handler både om de udvidede beføjelser til personalet og kommunerne, og om ønsket om at reducere kravene til registrering og indberetninger. I forhold til øget anvendelse af GPS og de øvrige velfærdsteknologiske løsninger har LEV forholdt sig mere åben for dialog, men fastholdt at der skal være betryggende retssikkerhedsmekanismer og løbende opfølgning – eksempelvis via socialtilsynene.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 1 2018