Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Levs høringssvar om nye magtanvendelsesreglerLev har i dag sendt sit høringssvar om de nye magtanvendelsesregler. Svaret er meget kritisk, og slår fast at forslaget indebærer en stor risiko for mere magtanvendelse, mere tvang og flere indgreb over for mennesker med handicap i botilbud. Lev opfordrer i høringssvaret regeringen til at trække forslaget tilbage.  

NYHED

For en måned siden sendte Social- og Boligministeriet et nyt lovforslag om servicelovens magtanvendelsesregler i høring. I løbet af høringsperioden har der været en del kritiske meldinger fra organisationer, fagfolk og eksperter på området, herunder fra Lev. Kritikken har både handlet om det meget vidtgående og kontroversielle indhold i lovforslaget og om den meget mangelfulde inddragelse, der har været i processen med udarbejdelsen af lovforslaget. 

Nu har Lev udarbejdet og sendt sit høringssvar til Social- og Boligministeriet, og her er budskabet klart: Forslaget er ekstremt problematisk, og regeringen bør helt trække det tilbage. 

Mere magt - færre midler 

I høringssvaret konstaterer Lev blandt andet, at lovforslaget, ”vil øge medarbejdere i botilbuds beføjelser til at foretage fysiske fastholdelser og andre indgreb. Hertil kommer en række forslag, hvor den registrering, indberetning og eksternt tilsyn med magtanvendelse og indgreb, som skal yde borgerne beskyttelse mod overdreven og unødvendig brug af magt, reduceres eller helt fjernes.” 

Disse lempelser vil få store negative konsekvenser for både mennesker med handicap i botilbud – og for det faglige personale, som yder hjælp til dem i hverdagen. For beboerne vil det føre til ”… øget mistrivsel, som med stor sandsynlighed vil øge risikoen for udadreagerende adfærd og et stigende konfliktniveau i botilbud.” Og for det faglige personale er forslaget en ”indirekte, men meget markant underkendelse af den væsentlige indsats som i dag ydes af mange dygtige pædagoger for at forebygge brugen af magtanvendelse og indgreb.” 

Lev udtrykker desuden stor bekymring over, at mange af de kontroversielle forslag i virkeligheden drejer sig om at reducere de offentlige udgifter til mennesker med handicap:  

”Efter Levs opfattelse er det et alvorligt og meget principielt etisk skråplan, hvis noget så følsomt og dilemmafyldt som offentlige myndigheders anvendelse af magt over for sårbare mennesker ses i et økonomisk rationaliseringsperspektiv. Det er et skred i menneskesynet, som er uforeneligt med værdierne i dansk social- og handicappolitik.” skriver Lev bl.a. i høringssvaret. 

Det er et skred i menneskesynet, som er uforeneligt med værdierne i dansk social- og handicappolitik.

Uddrag fra Levs høringssvar

Justeringer ændrer ikke den samlede linje

Lovforslaget skal efter planen fremsættes i Folketinget inden sommerferien – formentlig i starten af maj måned. Inden da skal Social- og boligministeriet gennemgå de indkomne høringssvar og foretage eventuelle ændringer. 

I høringssvaret udtrykker Lev imidlertid skepsis over for de mere afgrænsede ændringer og justeringer af forslaget, som der formentlig vil komme på baggrund af høringssvarene:  

”Uagtet at der kan komme justeringer i udkastet som led i høringsprocessen eller Folketingets behandling, så finder vi, at den samlede linje i forslaget udgør et uværdigt og problematisk signal til mennesker med blandt andre udviklingshandicap, samt til de dygtige og samvittighedsfulde medarbejdere, som yder en pædagogisk indsats for denne målgruppe i hverdagen. Justeringer af afgrænsede dele af forslaget vil ikke ændre forslagets samlede linje med fokus på øget magtanvendelse og forringet retssikkerhed og beskyttelse.” 


 

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.