11.07.2017 Sommerhilsen fra LEVs formand

LEVs landsformand, Anni Sørensen, sender en sommerhilsen til medlemmer, samarbejdsparter og interesserede. Heri optegner hun nogle af efterårets vigtige dagsordner for LEV: KLAP-projektets videreførelse, kvalitet i beskyttet beskæftigelse og samværstilbud, reform af fleks- og førtidspension og evaluering af STU. Men hun forventer, at det helt store slag kommer til at stå om mennesker med udviklingshæmnings ret til deres egen bolig – i botilbud og almene boliger. Den har regeringen og KL nemlig aftalt at gøre op med i den seneste økonomiaftale.

Kære medlemmer, samarbejdsparter og interesserede

Danmark er gået på sommerferie. Foran os ligger en måned, hvor vi kan håbe på godt vejr – men næppe skal regne med det. Når sommerferien er slut, er der masser at tage fat på for LEV. Vi kan se frem til et efterår med mange vigtige dagsordner med afgørende betydning for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. I nogle tilfælde skal vi gribe og udnytte positive muligheder, men der tegner sig desværre også en række mere dystre perspektiver, hvor vi skal være på vagt.

Denne sommerhilsen levner ikke plads til at omtale alle forestående opgaver for LEV. Men her er de mest afgørende.

KLAP skal forankres: LEVs KLAP-projekt har formidlet mere end 2.200 skånejob på det almindelige arbejdsmarked til mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive handicap. Successen er enorm. Først og fremmest for de mange mennesker, som nu har fået en meningsfuld arbejdstilværelse, men så sandelig også for virksomheder, der får et bidrag til produktionen – og for kollegerne i virksomhederne. Inklusion når det er bedst! Vi skal henover sensommer og efterår intensivere arbejdet med at sikre en varig forankring af Projekt KLAP. Det fortjener de mange, som dermed kan få et job – det fortjener Danmark!

Fokussag - Kvalitet i beskyttet beskæftigelse og samværstilbud: Det er kun en mindre del af LEVs samlede målgruppe, som har mulighed for et skånejob – eller måske et fleksjob – på det almindelige arbejdsmarked. Der er stadig brug for tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud med kvalitet og indhold. Dette er baggrunden for LEVs fokussag i 2017, hvor vi i et tæt samarbejde mellem LEVs lokale kredse og sekretariatet arbejder for at styrke et positivt fokus på netop denne type tilbud. De har afgørende betydning for den mest sårbare målgruppes mulighed for en tilværelse med kvalitet og udvikling. 

Reform af fleksjob- og førtidspension: LEV har til stadighed påvist de urimelige konsekvenser reformen har medført for mennesker med udviklingshæmning: Halvering at tilkendte førtidspensioner samt udsigtsløse ressourceforløb. Reformen skal nu evalueres, og vi arbejder politisk på at påvirke lovgivningen, så disse urimeligheder og mangler i lovgivningen ændres.

STU’en bliver evalueret: Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, STU, evalueres i 2017 (evaluering forventes afsluttet i september 2017). LEV er repræsenteret i evalueringens referencegruppe, og her – og i en eventuel senere lovrevision – vil vi selvfølgelig stå vagt om, at vi aldrig igen må indføre en klassificering af nogle mennesker som u-underviselige. KL har gennem en årrække arbejdet for at afskære de mest sårbare unge fra retten til en STU, og det vil vi gøre alt for at forhindre KL i at lykkes med.

Retten til egen bolig – til et hjem: Et andet sted, hvor KL melder sig som spydspid i noget, der ligner en krig mod mennesker med udviklingshæmnings rettigheder og værdighed, er den seneste økonomiaftale. Her lover regeringen kommunerne, at de skal kunne indskrive et midlertidighedskrav i boligdokumenter eller lejekontrakter for borgere i botilbud eller almene boliger. Jeg synes, det er et usmageligt angreb på den ligestilling og de rettigheder, som mennesker med udviklingshæmning og andre handicap er blevet tildelt over de seneste par årtier. Et angreb, hvor mennesker med handicap igen skal opleve, at deres ret til et hjem hviler på offentlige myndigheders nåde. I økonomiaftalen er der også andre problematiske elementer, blandt andet i forhold til tilgængelighed og ankemuligheder, men angrebet på lejerrettigheden er den mest alvorlige.

LEV vil hen over efteråret arbejde intensivt for at forhindre, at økonomiaftalens forslag bliver til virkelighed. Det vil ske i den offentlige debat og i dialog med de politikere, der i sidste ende er udset til at vedtage forslaget.

Så der er nok at tage fat på, når sommeren er forbi.

05.04.2016 LEVs Rådgivning

Landsforeningen LEV tilbyder rådgivning til udviklingshæmmede og deres pårørende samt til professionelle, som er i kontakt med mennesker med udviklingshandicap.

Der ydes udelukkende rådgivning i spørgsmål med direkte relation til personer med udviklingshæmning. Denne rådgivning ydes udelukkende ved telefonisk eller skriftlig henvendelse. Der ydes ikke rådgivning ved personlige møder, og der kan ikke ydes ansigt til ansigt rådgivning ved at møde op på foreningens adresse. Dette ligger ikke i LEVs tilbud til medlemmerne. For at modtage rådgivning kræves det, at man er medlem af landsforeningen.

Rådgivningens indhold
LEVs rådgivning erstatter ikke kommuners rådgivning. Men den offentlige rådgivningspligt er ofte kombineret med en kompetence til at bevilge ydelser. Dette afføder et behov for information og rådgivning, som er uafhængig af den myndighed, der samtidig skal bevilge økonomiske ydelser.

LEV kan vejlede om gældende lovbestemmelser og lovfortolkning og kan henvise til de relevante myndigheder, fagpersoner eller organisationer for yderligere rådgivning.

Rådgivningen går som udgangspunkt ikke ind i konkret sagsbehandling
Medarbejderen i Rådgivningen har ikke ressourcer eller kompetencer til at dække dette. Det er ikke muligt for Rådgivningen at vurdere eller tage stilling til det konkrete indhold i et tilbud, al den stund at der ikke er den faglige ekspertise til at dække alle områder området samt mangel på kendskab til den person, som tilbuddet gives til. Rådgivningen kan i principielle sager hjælpe med at klage eller rejse problematikken politisk.

Rådgivningen omfatter bl.a.:

 • Sociale rettigheder og lovmæssige muligheder i relation til udviklingshandicap (social service, retssikkerhed, uddannelse og beskæftigelse, boliger, arv og værgemål, hjælpemidler, førtidspension)
 • Førskolerådgivning
 • Børnevejledning ved børneterapeuter
 • Skolevalg og -vejledning
 • Fritidsbeskæftigelse, idræt
 • Handicappolitiske principper
 • Generelle rimeligheds- og rettighedsbetragtninger
21.03.2017 LEVs aftentelefon – et tilbud om en støttende samtale

LEVs aftentelefon er åben hver tirsdag fra kl. 19.00 til 21.00. Telefonnummeret er 2851 5252.

LEVs aftentelefon er navnet på et nyt tilbud i Landsforeningen LEV om rådgivning og støtte til pårørende og alle andre, der har brug for én at tale med om emner, der berører udviklingshæmning. Aftentelefonen går i luften den 20. oktober 2015 og vil derefter have åbent hver tirsdag kl. 19.00-21.00 – altså uden for almindelig arbejdstid. Dermed vil flest muligt kunne benytte sig af tilbuddet.

LEVs aftentelefon tilbyder en støttende og afklarende samtale til dem, der ringer ind med udgangspunkt i problematikker, der har berøring til udviklingshæmning, for eksempel:

 • Hvad er der af muligheder for hjælp?
 • Navigering i det ’system’, man nu er en del af
 • Konflikter
 • Familiemæssige problemstillinger
 • Omgivelsernes reaktion
 • Frustration over livssituation
 • Sorg

 

Hjælp til selvhjælp
I LEVs traditionelle rådgivningstilbud ydes der hjælp til selvhjælp ud fra en overbevisning om, at dem, der ringer op, er eksperter i eget liv. Dette gælder også LEVs Aftentelefon. Man kan måske nok have brug for et lyttende øre eller hjælp og fif til at komme videre, men ingen kender sin situation bedre end en selv, og det er udgangspunktet for hjælpen.

De frivillige rådgivere, som sidder klar ved telefonerne, har dog alle et stort kendskab til området, da de har haft udviklingshæmning inde på livet i en årrække enten som pårørende, fagfolk eller begge dele. Sammen med det store kendskab har de alle modtaget undervisning i samtale- og rådgivningsteknikker og er derfor klædt godt på til at hjælpe.

Det nye tilbud spiller sammen med LEVs telefon- og netrådgivning, men i modsætning hertil vil der ikke være et krav om medlemskab for at benytte tilbuddet. Til gengæld vil LEVs aftentelefon ikke tilbyde juridisk rådgivning eller rådgivning om mere komplekse problemstillinger – her henvises der stadig til LEVs telefon- og netrådgivning.

LEVs aftentelefon er netop udviklet, fordi LEV også ønsker at kunne rumme de mere ’bløde’ snakke, der kan være mindst lige så væsentlige for dig, der ringer, men som LEVs travle telefon- og netrådgivning ikke har kapacitet til.

Det nye tilbud sigter primært mod pårørende, men mennesker med udviklingshæmning og fagfolk kan også have glæde af at benytte tilbuddet.