27.09.2015 Ændring af servicelov tages op igen

I januar 2015 trak daværende socialminister Manu Sareen forslaget til ændring af serviceloven. Forud var kritikken massiv – også fra LEV. Nu har den nye V-regering officielt meldt ud, at den vil igangsætte en revision af serviceloven. Det sker i en opfølgningsaftale mellem regeringen og KL, som blev offentliggjort fredag. LEVs landsformand advarer mod, at regeringen genopfinder de stærkt problematiske elementer fra det oprindelige forslag.

Under overskriften ”Aftale sikrer friere rammer til kommunerne” offentliggjorde KL fredag en såkaldt opfølgning på forhandlingen om økonomiaftalen, som faldt på plads i begyndelsen af juli måned. KL mener ifølge pressemeddelelsen på organisationens hjemmeside, at man med aftalen har sikret ” frie rammer og bedre muligheder for at styre økonomien i kommunerne”.

Aftalen omhandler en lang række områder. Men i et afsnit med overskriften ”Regelforenkling og afbureaukratisering” angives det kortfattet: ”Regeringen har tilkendegivet, at den vil igangsætte et arbejde med en revision af serviceloven. KL vil blive inddraget i det forberedende arbejde.”

Dermed kunne det se ud til, at bolden givet op til endnu en omgang om ændring af servicelovens voksenbestemmelser – et projekt som daværende socialminister Manu Sareen, ellers lagde i skuffen tilbage i januar 2015, oven på heftig kritik fra LEV og en lang række andre handicaporganisationer.

Kommunale prioriteringsmuligheder og effektiviseringer
Det fremgår ikke eksplicit af aftalen, hvilke ændringer regeringen ønsker at gennemføre i servicelovens voksenbestemmelser. Men et længere afsnit senere i aftalen beskriver, hvordan man vil forsøge at skabe ”bedre styring på det specialiserede socialområde”.

Her fremgår det, at man ønsker større gennemsigtighed mellem pris og indhold på det specialiserede socialområde, og at kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder forbedres. Med aftalen vil man ”… understøtte kommunernes arbejde med en mere effektiv drift af de sociale tilbud.”

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, anerkender, at det er vanskeligt at vurdere, hvad regeringen præcist har tænkt sig med ændringen af serviceloven. Men hun synes det ligner de tanker, som lå i det lovforslag, som Manu Sareen tog af bordet:

- Effektiviseringer betyder jo oprindeligt ’samme kvalitet for færre penge’. Men som vi har erfaret de seneste mange år, har man i Finansministeriet og KL omskrevet det til ’besparelser og forringelser’. Derfor er jeg som udgangspunkt ret bekymret over den linje som aftalen afspejler. Der er jo reelt ingen positive visioner om kvalitet i indsatsen, borgernes vilkår og retssikkerhed.

- Sådan var det også på lange strækninger med det oprindelige forslag til ændring af serviceloven, som Manu Sareen lagde i skuffen. Styrkede kommunale muligheder for at gennemføre forringelser og nedskæringer, men pakket ind i løs og uforpligtende snak om styrket faglighed og kvalitet.

- Jeg vil indtrængende opfordre regeringen til at gentænke hele projektet med at revidere servicelovens voksenbestemmelser. Der er på ingen måde brug for at forringe sårbare borgeres rettigheder. Tværtimod har mennesker med udviklingshæmning og andre med handicap brug for stærke rettigheder og beskyttelse.

- Fortsætter regeringen og KL af den vej, som skitseres i aftalen – og som kendetegnede det oprindelige forslag - så tør jeg godt udstede en garanti. En garanti for, at de mest sårbare bliver taberne – og for at den aktuelle tillidskrise mellem borger og kommuner, bliver endnu dybere, siger Sytter Kristesen.

23.06.2015 LEVs Rådgivning

Landsforeningen LEV tilbyder rådgivning til udviklingshæmmede og deres pårørende samt til professionelle, som er i kontakt med mennesker med udviklingshandicap.

Der ydes udelukkende rådgivning i spørgsmål med direkte relation til personer med udviklingshæmning. Denne rådgivning ydes udelukkende ved telefonisk eller skriftlig henvendelse. Der ydes ikke rådgivning ved personlige møder, og der kan ikke ydes ansigt til ansigt rådgivning ved at møde op på foreningens adresse. Dette ligger ikke i LEVs tilbud til medlemmerne. For at modtage rådgivning kræves det, at man er medlem af landsforeningen.

Rådgivningens indhold
LEVs rådgivning erstatter ikke kommuners rådgivning. Men den offentlige rådgivningspligt er ofte kombineret med en kompetence til at bevilge ydelser. Dette afføder et behov for information og rådgivning, som er uafhængig af den myndighed, der samtidig skal bevilge økonomiske ydelser.

LEV kan vejlede om gældende lovbestemmelser og lovfortolkning og kan henvise til de relevante myndigheder, fagpersoner eller organisationer for yderligere rådgivning.

Rådgivningen går som udgangspunkt ikke ind i konkret sagsbehandling
Medarbejderen i Rådgivningen har ikke ressourcer eller kompetencer til at dække dette. Det er ikke muligt for Rådgivningen at vurdere eller tage stilling til det konkrete indhold i et tilbud, al den stund at der ikke er den faglige ekspertise til at dække alle områder området samt mangel på kendskab til den person, som tilbuddet gives til. Rådgivningen kan i principielle sager hjælpe med at klage eller rejse problematikken politisk.

Rådgivningen omfatter bl.a.:

  • Sociale rettigheder og lovmæssige muligheder i relation til udviklingshandicap (social service, retssikkerhed, uddannelse og beskæftigelse, boliger, arv og værgemål, hjælpemidler, førtidspension)
  • Førskolerådgivning
  • Børnevejledning ved børneterapeuter
  • Skolevalg og -vejledning
  • Fritidsbeskæftigelse, idræt
  • Handicappolitiske principper
  • Generelle rimeligheds- og rettighedsbetragtninger
24.09.2015 Socialministeren på hilse-på-visit

Fredag var socialminister Karen Ellemann på besøg i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Det var en lynvisit, hvor alle DH’s medlemsorganisationer havde lejlighed til at hilse på og aflevere nogle korte og koncentrerede budskaber til ministeren. LEVs landsformand fokuserede på de alvorlige trusler mod retssikkerheden for udviklingshæmmede.

Socialministeren startede besøget med en frokost sammen med landsformænd med flere fra en stor del af DH’s medlemsorganisationer – og fra DH selv. LEV var repræsenteret af landsformand Sytter Kristensen. Under frokosten fortalte DH’s direktør, Poul Erik Petersen, om det nybyggede hus og de mange forskellige tiltag, der er gjort for at sikre størst mulig handicaptilgængelighed.

Efter frokosten gik socialministeren rundt til tre mindre hilse-på-møder, hvor 6-7 organisationer hver havde nogle ganske få minutter til at præsentere organisationen og en udvalgt mærkesag. Flere af medlemsorganisationerne fokuserede på det, som er blevet døbt tillidskrisen på handicapområdet – altså den udbredte og voksende mistillid mellem borgere med handicap og kommunerne.

Udviklingshæmmede med skrøbelig retssikkerhed
LEVs landsformand valgte at give Karen Ellemann et indblik i den ekstremt sårbare situation, som nogle mennesker med udviklingshæmning befinder sig i. Sytter Kristensen udtrykte i den forbindelse sin bekymring for effekten af økonomiaftalen med KL. ”Vi kan allerede nu se, hvad der lægges op til i de kommunale budgetter rundt omkring. Der er rigtig mange besparelser på hjælpen til mennesker med udviklingshæmning og med voldsomme konsekvenser”, sagde landsformanden blandt andet.

Sytter Kristensen forklarede desuden, at mange udviklingshæmmede er i en særlig vanskelig situation, når der skæres ned på hjælpen. Deres retssikkerhed er alvorligt truet, hvis ikke der er nogen, som kan hjælpe dem med at forstå – og eventuelt klage over – en kommunal afgørelse. Og der er desværre mange, som ikke har pårørende eller en værge, der kan hjælpe med en klage.

Sytter Kristensen opfordrede til, at der snarest blev fundet et tidspunkt, hvor ministeren kunne drøfte problemstillingen mere grundigt.

Minister bekymret for tillidskrisen
Karen Ellemann noterede flittigt, mens hun lyttede til de mange input fra LEV og de øvrige handicaporganisationer. Hun rundede af med at fortælle, at hun også er bekymret over den aktuelle tillidskrise mellem kommunerne og mennesker med handicap. Hun tilkendegav, at hun ville tage initiativ til, at dialogen blev genoprettet.

23.06.2015 KL slører om besparelser på handicapområdet

Besparelserne på handicapområdet er voldsomme – og har fundet sted gennem flere år. Det fortalte DR i går. KL nægter, at handicapområdet er ramt hårdt. Men kommer i stedet med fordrejninger og direkte usande påstande.

DR bragte i går historien om, hvordan der er sparet 1,7 milliarder kroner på det specialiserede socialområde siden 2009. Besparelser, som også har ramt mennesker med udviklingshæmning og andre handicap hårdt. I et indslag i gårsdagens TV Avis fortalte mennesker med udviklingshæmning og personalet i deres bofællesskab blandt andet om, hvordan mulighederne for at komme uden for deres bosted er blevet voldsomt forringet de senere år.

Danske Handicaporganisationers (DH) formand, Thorkild Olesen, der også medvirkede i indslaget, udtalte i den forbindelse blandt andet: ”I praksis betyder den her besparelsespolitik, at man ekskluderer mennesker med handicap fra samfundet. Man låser os sådan set inde på institutionerne igen.”

Kommunernes interesseorganisation, KL, forsvarer udviklingen med henvisning til, at besparelserne kom oven på en periode frem til 2009, hvor der var kraftig vækst i udgifterne på handicapområdet. Desuden mener formanden for KL’s social- og sundhedsudvalg, Thomas Adelskov (S), at en del af besparelserne er opnået via den såkaldte rehabiliterende tilgang, hvor man arbejder på, at borgeren skal klare mest muligt selv.

Endelig så afviser KL, at besparelserne har betydet, at mennesker med udviklingshæmning og andre handicap ekskluderes fra at deltage i samfundet: ”Der er ikke generelt sket stramninger i svært handicappedes muligheder for at komme på udflugter i dagligdagen, i fritiden og i ferier. Tværtimod er flere kommuner begyndt at vedtage politiske serviceniveauer for ledsagelsen”, siger Thomas Adelskov og henviser til, at der hvor der er sket forringelser, er i de kommuner, som tidligere har opkrævet brugerbetaling for at dække personalets omkostninger til at ledsage borgerne. En praksis, som Socialministeriet har kendt ulovlig, og som derfor er ophørt nu.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, der ligeledes medvirkede i en del af mediernes dækning af historien, mener, at KL fordrejer baggrunden for besparelserne:

- Det er trist, at KL ikke erkender den rette sammenhæng, når det gælder brugerbetalingen på den pædagogiske støtte og ledsagelse. Det var IKKE Socialministeriet, som pludselig dømte en praksis ulovlig. Det har hele tiden været lovstridigt, og det ved KL godt, for det var faktisk dem selv, der præciserede det tilbage i januar 2014.

- KL ved også godt, at brugerbetalingen i omkring halvdelen af kommunerne ikke blot var på ’personalets omkostninger’ – det var også lønudgiften, og dermed fik vi de her ekstreme regninger til borgerne. Regninger som færre og færre havde råd til at betale.

- Hvis vi alene taler om ’personalets omkostninger’, så er der rettelig tale om beskedne beløb i den store sammenhæng. Kommunerne har formentlig mistet i omegnen af 40 millioner årligt i ulovlig brugerbetaling på ’personalets omkostninger’. At det skulle forklare noget som helst i forhold til de voldsomme forringelser i hjælpen er absurd.

Sytter Kristensen undrer sig også over, at KL kan påstå, at der ikke er sket forringelser af ”… svært handicappedes muligheder for at komme på udflugter i dagligdagen, i fritiden og i ferier.”

- Alle og enhver ved, at mulighederne for ledsagelse til udviklingshæmmede er forringet voldsomt over en årrække. Se blot SL’s undersøgelser fra sommeren 2014, der viser, at det er gået stødt og ganske markant tilbage siden 2011. En række aktiviteter er ramt hårdt de senere år – det gælder idrætsdage, festivaller, sommerhusferier og den helt basale hverdagsledsagelse. Se blot nedgangen i solgte billetter til Sølundsfestivallen, siger Sytter Kristensen.