28.08.2015 Foreslået tvangsflytning er lovstridig og uetisk

”Mennesker med udviklingshæmning er ikke flytbare produktionsenheder i et kommunalt kapacitetsstyringscirkus”. Sådan skriver LEVs landsformand blandt andet til Syddjurs Kommunes borgmester. Kommunen overvejer nemlig at nedlægge 12 udviklingshæmmedes hjem i forbindelse med en spareplan. Det vil være en lovstridig tvangsflytning, mener landsformanden.

Syddjurs Kommune har – blandt andet med hjælp fra KLs konsulentfirma KLK – fået udarbejdet en såkaldt budgetanalyse for 2015. Heri oplistes en række besparelsesforslag som byrådet i kommunen skal vedtage. Og det er i den budgetanalyse, man finder et forslag om at nedlægge Gransvinget, som er bolig for 12 voksne udviklingshæmmede.

I budgetanalysen skriver kommunens embedsmænd således: ”Det foreslås, at bofællesskabet Gransvinget (12 pladser) lukkes, og at bofællesskabet Skovparken (16 pladser) udbygges med 8 pladser til 24 pladser” (side 47).

Det forslag har en gruppe aktive pårørende til beboerne på Gransvinget protesteret voldsomt imod. De pårørende har etableret en Facebook-gruppe om lukningsplanerne, og man har formået at gøre lokale og regionale medier interesseret i sagen.

Men hidtil har Syddjurs Kommune fastholdt, at man godt kan gennemføre den planlagte lukning. Derfor har LEVs landsformand, Sytter Kristensen, nu valgt at rette henvendelse til kommunens borgmester, Claus Wistoft, om sagen.

I brevet til borgmesteren konstaterer Sytter Kristensen, at kommunens lukningsplaner er i strid med gældende lovgivning. Gransvinget er en lejebolig, og en sådan bolig kan kommunen ikke nedlægge, fordi man vil samle beboerne i et større botilbud. Beboerne er nemlig beskyttet af lejeloven – ganske som alle andre lejere.

Landsformanden skriver desuden, at det er ”… etisk kritisabelt, at Syddjurs Kommune påtænker at tvangsflytte sårbare borgere med udviklingshæmning fra deres hjem, begrundet i forventede driftsmæssige rationaliseringer. Mennesker med udviklingshæmning er ikke flytbare produktionsenheder i et kommunalt kapacitetsstyringscirkus. Mennesker med udviklingshæmning er - ganske som borgmestre, byrådsmedlemmer, socialdirektører og andre – borgere, der har krav på respekt om deres bolig og øvrige rettigheder”

Hun afslutter brevet med at opfordre til, at Syddjurs Kommunes politiske ledelse øjeblikkeligt forkaster ideen om nedlæggelsen, samt giver de berørte borgere og deres pårørende en uforbeholden undskyldning for den store bekymring som dette forslag har påført dem.

23.06.2015 LEVs Rådgivning

Landsforeningen LEV tilbyder rådgivning til udviklingshæmmede og deres pårørende samt til professionelle, som er i kontakt med mennesker med udviklingshandicap.

Der ydes udelukkende rådgivning i spørgsmål med direkte relation til personer med udviklingshæmning. Denne rådgivning ydes udelukkende ved telefonisk eller skriftlig henvendelse. Der ydes ikke rådgivning ved personlige møder, og der kan ikke ydes ansigt til ansigt rådgivning ved at møde op på foreningens adresse. Dette ligger ikke i LEVs tilbud til medlemmerne. For at modtage rådgivning kræves det, at man er medlem af landsforeningen.

Rådgivningens indhold
LEVs rådgivning erstatter ikke kommuners rådgivning. Men den offentlige rådgivningspligt er ofte kombineret med en kompetence til at bevilge ydelser. Dette afføder et behov for information og rådgivning, som er uafhængig af den myndighed, der samtidig skal bevilge økonomiske ydelser.

LEV kan vejlede om gældende lovbestemmelser og lovfortolkning og kan henvise til de relevante myndigheder, fagpersoner eller organisationer for yderligere rådgivning.

Rådgivningen går som udgangspunkt ikke ind i konkret sagsbehandling
Medarbejderen i Rådgivningen har ikke ressourcer eller kompetencer til at dække dette. Det er ikke muligt for Rådgivningen at vurdere eller tage stilling til det konkrete indhold i et tilbud, al den stund at der ikke er den faglige ekspertise til at dække alle områder området samt mangel på kendskab til den person, som tilbuddet gives til. Rådgivningen kan i principielle sager hjælpe med at klage eller rejse problematikken politisk.

Rådgivningen omfatter bl.a.:

  • Sociale rettigheder og lovmæssige muligheder i relation til udviklingshandicap (social service, retssikkerhed, uddannelse og beskæftigelse, boliger, arv og værgemål, hjælpemidler, førtidspension)
  • Førskolerådgivning
  • Børnevejledning ved børneterapeuter
  • Skolevalg og -vejledning
  • Fritidsbeskæftigelse, idræt
  • Handicappolitiske principper
  • Generelle rimeligheds- og rettighedsbetragtninger